Adatkezelési tájékoztató

I. Alapadatok

A szervezet megnevezése: Alku-Novum Kft.
A szervezet székhelye: 1149 Budapest, Kövér Lajos utca 45-47. A. ép. 2. em. 8.
A tájékoztató hatályba lépésének dátuma: 2021. május 3.
Az adatkezelő jelen ügyben eljáró képviselője: Sólyomi Dávid
elérhetősége: hello@intelligensbefektetok.hu

Ez a tájékoztató a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelmére és a személyes adatok szabad áramlására vonatkozó szabályokat állapít meg. A tájékoztatóban foglaltakat kell alkalmazni a konkrét adatkezelési tevékenységek során, valamint az adatkezelést szabályozó utasítások és tájékoztatások kiadásakor. Az Alku-Novum Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a jelen tájékoztatót bármikor megváltoztassa, módosítsa, arról azonban mindenkor kellő időben értesíti közönségét.

A szervezet adatvédelmi tisztviselőt nem alkalmaz.

Az Alku-Novum Kft. a személyes adatokat mindenkor bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.

II. A tájékoztató hatálya

A jelen tájékoztató visszavonásig érvényes, hatálya kiterjed az intelligensbefektetok.hu honlap felhasználóira, akik azt jóváhagyólag elfogadták, továbbá a szervezet tisztségviselőire, alkalmazottaira.

III. A tájékoztató célja

E tájékoztató célja, hogy harmonizálja az adatkezelési tevékenységek tekintetében a természetes személyek alapvető jogainak és szabadságainak védelmét, valamint biztosítsa a személyes adatok megfelelő kezelését.

A szervezet tevékenysége során teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak. 

IV. Lényeges fogalmak, meghatározások

– a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete

– adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

– adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

– adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

– személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

– harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

– az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

– az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

– álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

– nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

– adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

V. Az adatkezelés irányelvei

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.

A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns kell, hogy legyen, és csak a szükséges mértékű lehet.

A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

A szervezet adatkezelést végző alkalmazottja fegyelmi, kártérítési, szabálysértési és büntetőjogi felelősséggel tartozik a személyes adatok jogszerű kezeléséért. Amennyiben az alkalmazott tudomást szerez arról, hogy az általa kezelt személyes adat hibás, hiányos, vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni, vagy helyesbítését kezdeményezni. 

VI. Személyes adatok kezelése

Mivel a természetes személyek összefüggésbe hozhatók az általuk használt készülékek, alkalmazások, eszközök és protokollok által rendelkezésre bocsátott online azonosítókkal, például IP-címekkel és cookie-azonosítókkal, ezért ezek az adatok egyéb információkkal összekapcsolva alkalmasak és felhasználhatók a természetes személyek profiljának létrehozására és az adott személy azonosítására.

Az adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha az érintett személy egyértelmű megerősítő cselekedettel, például írásbeli – ideértve az elektronikus úton tett – vagy szóbeli nyilatkozattal önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja az adatok kezeléséhez.

Az adatkezeléshez való hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett személy az internetes honlap megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet. A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés nem minősül hozzájárulásnak.

Hozzájárulásnak minősül az is, ha valamely felhasználó az elektronikus szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, vagy olyan nyilatkozatot illetve cselekedet tesz, amely az adott összefüggésben az érintett személy hozzájárulását személyes adatainak kezeléséhez egyértelműen jelzi.

A gyermekek személyes adatai különös védelmet érdemelnek, mivel ők kevésbé lehetnek tisztában a személyes adatok kezelésével összefüggő kockázatokkal, következményeivel és az ahhoz kapcsolódó garanciákkal és jogosultságokkal. Ezt a különös védelmet főként a gyermekek személyes adatainak olyan felhasználására kell alkalmazni, amely marketingcélokat, illetve személyi vagy felhasználói profilok létrehozásának célját szolgálja.

A személyes adatokat olyan módon kell kezelni, amely biztosítja azok megfelelő szintű biztonságát és bizalmas kezelését, többek között annak érdekében, hogy megakadályozza a személyes adatokhoz és a személyes adatok kezeléséhez használt eszközökhöz való jogosulatlan hozzáférést, illetve azok jogosulatlan felhasználását.

A pontatlan személyes adatok helyesbítése vagy törlése érdekében minden ésszerű lépést meg kell tenni.

VII. Az adatkezelés jogszerűsége

A személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

• az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;

• az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

• az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

• az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;

• az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;

• az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

A fentiek értelmében az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha arra valamely szerződés vagy szerződéskötési szándék keretében van szükség.

Az Alku-Novum Kft. tevékenysége körében a személyes adatokat önkéntes hozzájárulás, illetve törvényi felhatalmazás alapján kezeli. Amennyiben az adatkezelés alapja önkéntes hozzájárulás, úgy az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatják. Bizonyos esetekben viszont a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását illetve továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, amelyről külön értesítjük Önöket. Felhívjuk továbbá a figyelmét, hogy amennyiben nem a saját személyes adataikat adják meg, úgy az Önök, mint adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Ha az adatkezelésre az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése keretében kerül sor, vagy ha az közérdekű feladat végrehajtásához, illetve közhatalmi jogosítvány gyakorlásához szükséges, az adatkezelésnek az uniós jogban vagy valamely tagállam jogában foglalt jogalappal kell rendelkeznie.

Az adatkezelést jogszerűnek kell tekinteni akkor, amikor az az érintett életének vagy más fent említett természetes személy érdekeinek védelmében történik. Más természetes személy létfontosságú érdekeire hivatkozással személyes adatkezelésre elvben csak akkor kerülhet sor, ha a szóban forgó adatkezelés egyéb jogalapon nem végezhető.

A személyes adatkezelés néhány típusa szolgálhat egyszerre fontos közérdeket és az érintett létfontosságú érdekeit is, például olyan esetben, amikor az adatkezelésre humanitárius okokból, ideértve, ha arra a járványok és terjedéseik nyomon követéséhez, vagy humanitárius vészhelyzetben, különösen természeti vagy ember által okozott katasztrófák esetében van szükség.

Az adatkezelő – ideértve azt az adatkezelőt is, akivel a személyes adatokat közölhetik – vagy valamely harmadik fél jogos érdeke jogalapot teremthet az adatkezelésre. Az ilyen jogos érdekről lehet szó például olyankor, amikor releváns és megfelelő kapcsolat áll fenn az érintett és az adatkezelő között, például olyan esetekben, amikor az érintett az adatkezelő ügyfele vagy annak alkalmazásában áll.

Személyes adatoknak a csalások megelőzése céljából feltétlenül szükséges kezelése szintén az érintett adatkezelő jogos érdekének minősül. Személyes adatok közvetlen üzletszerzési célú kezelése szintén jogos érdeken alapulónak tekinthető.

A jogos érdek fennállásának megállapításához mindenképpen körültekintően meg kell vizsgálni többek között azt, hogy az érintett a személyes adatok gyűjtésének időpontjában és azzal összefüggésben számíthat-e ésszerűen arra, hogy adatkezelésre az adott célból kerülhet sor. Az érintett érdekei és alapvető jogai elsőbbséget élvezhetnek az adatkezelő érdekével szemben, ha a személyes adatokat olyan körülmények között kezelik, amelyek közepette az érintettek nem számítanak további adatkezelésre.

Az érintett adatkezelő jogos érdekének minősül a közhatalmi szervek, számítástechnikai vészhelyzetekre reagáló egység, hálózatbiztonsági incidenskezelő egységek, elektronikus hírközlési hálózatok üzemeltetői és szolgáltatások nyújtói, valamint biztonságtechnológiai szolgáltatók által végrehajtott olyan mértékű személyes adatkezelés, amely a hálózati és informatikai biztonság garantálásához feltétlenül szükséges és arányos.

A személyes adatoknak a gyűjtésük eredeti céljától eltérő egyéb célból történő kezelése csak akkor megengedett, ha az adatkezelés összeegyeztethető az adatkezelés eredeti céljaival, amelyekre a személyes adatokat eredetileg gyűjtötték. Ebben az esetben nincs szükség attól a jogalaptól eltérő, külön jogalapra, mint amely lehetővé tette a személyes adatok gyűjtését.

A személyes adatok hatóságok általi, hivatalosan elismert vallási szervezetek alkotmányjogban vagy nemzetközi közjogban megállapított céljainak elérése érdekében történő kezelése közérdeken alapulónak minősül. 

VIII. Az Alku-Novum Kft. tevékenysége során a következő adatkezeléseket végzi:

8.1. regisztráció az intelligensbefektetok.hu oldalon

Az Alku-Novum Kft. üzemelteti az intelligensbefektetok.hu internetes honlapot. A honlapon szereplő egyes tartalmak azonban nem publikusak, nem érhetőek el a teljes nyilvánosság számára, hanem azok megtekintéséhez regisztráció szükséges.

Az adatkezelés célja: az intelligensbefektetok.hu honlap előfizetői számára elérhető, nem publikus anyagokhoz való hozzáférés biztosítása. Az adatkezelés célja továbbá az érintettek tájékoztatása a szerzők későbbiekben megjelenő anyagairól, eseményeiről, amelyek kapcsolódnak a szolgáltatás témaköréhez.

Az adatkezelés céljai tehát: az adatkezelő által szolgáltatott tartalmakhoz való hozzáférésre vonatkozó szerződés teljesítése, végrehajtása, vagyis az érintett és az adatkezelő között létrejövő szerződés alapján az érintettek mindenkori tájékoztatása, az érintett részére való szolgáltatás nyújtása, a szerződéssel kapcsolatos kötelezettségek és jogosultságok igazolása, kapcsolattartás, és az így igénybe vett szolgáltatások nyomon követése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett és az adatkezelő közötti szerződés létrejötte, illetve annak teljesítése, a GDPR 6. cikk (1) bek. b.) pontja alapján

A kezelt adatok köre: felhasználónév, név, e-mail cím, jelszó, számlázási név, számlázási cím (irányítószám, település, utca, házszám), illetve cégek esetében cégnév, székhely, adószám.

Az adatok törlésének határideje:
– amennyiben a jelen pontban foglalt szolgáltatások megszűnnek, és azokat az adatkezelő a továbbiakban már végleges jelleggel nem nyújtja, mert beszünteti ezirányú tevékenységét, és ezáltal a jelen pont alapján kezelt személyes adatokra már nincsen szükség, úgy a megszűnést követő 3 (három) hónap elteltével
– amennyiben az érintett visszavonja a hozzájárulását személyes adatai jelen pont alapján való kezeléséhez, úgy az erről szóló írásbeli kérelem – ideértve az elektronikus úton továbbított kérelmet is – kézhezvételét követő 8 (nyolc) munkanapon belül
– amennyiben az érintett tiltakozik személyes adatai jelen pont alapján való kezelése ellen, úgy az erről szóló írásbeli kérelem – ideértve az elektronikus úton továbbított kérelmet is – kézhezvételét követő 8 (nyolc) munkanapon belül
– a GDPR 17. cikkében foglalt egyéb esetekben azok bekövetkezését követő 8 (nyolc) munkanapon belül

Adattovábbítás: az adatkezelő kijelenti, hogy az érintett személyes adatait nem továbbítja semmilyen más személy felé. Felhívja azonban a figyelmet, hogy a folyamat során a fizetés megvalósulhat internetes felületen keresztül, bankkártyával, amely esetben az érintett átirányításra kerül a pénzintézeti szolgáltató felületére, ahol az érintettnek további adatait kell megadnia a fizetéshez. Ez azonban nem minősül adatkezelésnek az adatkezelő oldalán, sem pedig adattovábbításnak, mivel ezen pénzügyi adatok egyáltalán nem kerülnek az adatkezelő birtokába, azokat egy külső, tőle független oldalon adja meg az érintett, ezen adatkezelésre a szolgáltató Stripe, Inc. szabályzatai vonatkoznak.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az adatkezelés céljánál megjelölt szolgáltatások nyújtásának elmaradása, ebben az esetben nem jön létre szerződés az adatkezelő és az érintett között a fentiekben megjelölt szolgáltatások nyújtására, teljesítésére, az érintett nem tudja megvásárolni az adatkezelés céljánál megjelölt termékeket.

8.2. az intelligensbefektetok.hu szerver naplózása

Az intelligensbefektetok.hu honlap meglátogatásakor a webszerver felhasználói adatokat nem rögzít.

8.3. az intelligensbefektetok.hu honlap cookie kezelése

Az adatkezelő az érintett számítógépére ún. anonim igénybe vevő azonosítót (cookie, süti) helyez el, amely kizárólag az érintett gépének felismerésére alkalmas, név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, mivel a megoldás alkalmazásakor az érintett az adatkezelőnek nem ad át személyes adatot, az adatcsere csak és kizárólag a gépek között történik meg. A sütit kezelő szolgáltatónak van lehetősége összekapcsolni az érintett aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag az adatkezelő saját tartalma tekintetében.

Adatkezelő a cookie-kat abból a célból kezeli, hogy többet tudhasson meg az érintettek információhasználati szokásairól és így, javíthassa szolgáltatásai színvonalát. Az érintettnek lehetősége van arra, hogy böngészője beállításával megtiltsa az egyedei azonosító jel (cookie) elhelyezését a számítógépén. Az érintett tudomásul veszi, hogy a cookie-k letiltása esetén egyes szolgáltatások nem fognak megfelelően működni.

Az adatkezelés célja: az érintettek azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, az érintettek aktuális munkamenetének azonosítása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bek. a.) pontja alapján

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal

Az adatkezelés időtartama: a cookie-k a böngésző bezárásáig élnek, de ezt a felhasználó szintén tudja a beállításoknál módosítani.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az intelligensbefektetok.hu honlap szolgáltatásait esetlegesen nem lehet teljeskörűen igénybe venni.

8.4. Remarketing kódok használata

Az intelligensbefektetok.hu honlapon az adatkezelő esetlegesen Google Adwords, valamint Facebook remarketing kódokat használ. A remarketing kód cookie-kat használ, a honlap látogatóinak megcímkézéséhez. A települt cookie segít abban, hogy az adatkezelő termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos hirdetések jelenjenek meg a honlap látogatója által a későbbiekben meglátogatott más, a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon, illetve a Facebook-on. Az érintett a cookie-kat bármikor letilthatja és a hirdetések személyre szabhatja a Google hirdetési beállítások felületén. A honlap szolgáltatásait igénybe vevő tudomásul veszi, hogy az adatainak Google, illetve Facebook általi feldolgozásához a weboldal használatával hozzájárulását adta

Az adatkezelés célja: az érintettek azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, az érintettek aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, a felhasználók nyomon követése, webanalitikai mérések.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bek. a.) pontja alapján

Adatfeldolgozó: a Google Analtytics szoftvert működtető Google Inc., valamint a Facebook szolgáltatója.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal

Az adatkezelés időtartama: a Google Inc. Adatvédelmi irányelvében foglaltak, valamint a Facebook Ireland Ltd. Adatvédelmi irányelvében foglaltak szerint, amelyek a https://policies.google.com/privacy oldalon, illetve a https://www.facebook.com/policy.php oldalon érhetőek el.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az intelligensbefektetok.hu honlap szolgáltatásait esetlegesen nem lehet teljeskörűen igénybe venni, nem célzott hirdetések fognak a felhasználó számára megjelenni.

8.5. az Alku-Novum Kft. ügyféllevelezése

Amennyiben az érintettek e-mail útján keresik meg az Alku-Novum Kft. képviselőit (ide értve az intelligensbefektetok.hu honlapon található kapcsolatfelvételi űrlap használatát is), úgy az adatkezelő az e-mailt a küldő nevével és e-mail címével (illetve az elküldött e-mailre vonatkozó minden egyéb adattal: dátum, küldés időpontja, stb.) együtt az adatközléstől számított 5 (öt) év elteltével törli, az általános elévülési határidő alapján.

8.6. Egyéb adatkezelések

A jelen adatkezelési tájékoztatóban felsorolt adatkezeléseken kívül az adatkezelő eseti jelleggel egyéb adatkezelést is végezhet. Az ilyen esetekről, és annak körülményeiről az adatkezelő mindenkor az adott adat felvételekor ad tájékoztatást. Ezen túlmenően az adatkezelő az egyes hatóságok, hivatalos szervek megkeresésére meghatározott körben köteles lehet adatok kiadására, amennyiben az adott hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte, és amennyiben az adat a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Adattovábbítás: az adatkezelő kijelenti, hogy az érintett személyes adatait nem továbbítja semmilyen más személy felé egyik fentiekben megjelölt tevékenység esetében sem.

IX. Az érintett személy hozzájárulása, feltételek

Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az adatkezelőnek képesnek kell lennie annak igazolására, hogy az érintett személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult.

Ha az érintett a hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre is vonatkozik, a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell közölni.

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

Annak megállapítása során, hogy a hozzájárulás önkéntes-e, a lehető legnagyobb mértékben figyelembe kell venni azt a tényt, egyebek mellett, hogy a szerződés teljesítésének – beleértve a szolgáltatások nyújtását is – feltételéül szabták-e az olyan személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulást, amelyek nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez.

Közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában végzett személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha a gyermek a 16. életévét betöltötte. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.

A faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok kezelése tilos, kivéve, ha az érintett kifejezett hozzájárulását adta az említett személyes adatok egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.

A büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és a bűncselekményekre, illetve a kapcsolódó biztonsági intézkedésekre vonatkozó személyes adatok kezelésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, ha az közhatalmi szerv adatkezelésében történik.

X. Azonosítást nem igénylő adatkezelés

Ha azok a célok, amelyekből az adatkezelő a személyes adatokat kezeli, nem vagy már nem teszik szükségessé az érintettnek az adatkezelő általi azonosítását, az adatkezelő nem köteles kiegészítő információkat megőrizni.

Ha az adatkezelő bizonyítani tudja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa az érintettet, erről lehetőség szerint őt megfelelő módon tájékoztatja.

XI. Az adatkezelő feladatai

Az adatkezelő kötelessége, hogy megfelelő és hatékony intézkedéseket hajtson végre, valamint hogy képes legyen igazolni azt, hogy az adatkezelési tevékenységek a hatályos jogszabályoknak megfelelnek.

Az adatkezelő az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre.

Az adatkezelő megfelelő nyilvántartást vezet a hatásköre alapján végzett adatkezelési tevékenységekről. Az adatkezelő köteles a felügyeleti hatósággal együttműködni és ezeket a nyilvántartásokat kérésre hozzáférhetővé tenni az érintett adatkezelési műveletek ellenőrzése érdekében.

XII. Az érintettek jogai

A tisztességes és átlátható adatkezelés elve megköveteli, hogy az érintett tájékoztatást kapjon az adatkezelés tényéről és céljairól.

Ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik, az érintettet arról is tájékoztatni kell, hogy köteles-e a személyes adatokat közölni, valamint hogy az adatszolgáltatás elmaradása milyen következményekkel jár.

Az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelésével összefüggő tájékoztatást az adatgyűjtés időpontjában kell az érintett részére megadni, illetve ha az adatokat nem az érintettől, hanem más forrásból gyűjtötték, az ügy körülményeit figyelembe véve, ésszerű határidőn belül kell rendelkezésre bocsátani.

Az érintettek a későbbiekben is tájékoztatást kérhetnek személyes adataik kezeléséről teljeskörűen az alábbiakban részletezettek szerint. Az Alku-Novum Kft. mindent megtesz annak érdekében, hogy az érintettek részére a GDPR. 13. és 14. cikkében foglalt valamennyi információt és a 15-22. cikk illetve 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és közérthető, könnyen hozzáférhető formában, világosan megfogalmazva nyújtsa. Az adatkezelő kijelenti, hogy profilalkotást, illetve automatizált döntéshozatali tevékenységet nem végez. Az érintettek jogai az alábbiak:

A tájékoztatáshoz való jog

Bármely személy a lentiekben megadott elérhetőségen keresztül tájékoztatást kérhet arról, hogy a szervezet milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, illetve tárolja, továbbá, hogy hozta-e, vagy fogja-e a jövőben tudomására hozni, közölni más személlyel. Az érintett tájékoztatást kérhet továbbá az adatforrásokra vonatkozó információkról, az automatizált döntéshozatal tényéről, profilalkotásról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Harmadik országba való adattovábbítás esetén, illetve nemzetközi szervezet részére jogosult tájékoztatásra a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról. A kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell részére küldeni, elektronikus úton. Az érintett jogosult az adatkezelés tárgyát képező adatairól másolatot kérni, amely másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeknek megfelelő díjat számíthat fel.

A helyesbítéshez való jog

Bármely személy a lentiekben megadott elérhetőségeken keresztül kérheti bármely adatának módosítását. Erről kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedni kell és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

A törléshez való jog

Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti adatának törlését, amennyiben az alábbi esetek valamelyike bekövetkezik:
– a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték
– az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincsen más jogalapja
– az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre
– a személyes adatokat jogellenesen kezelték
– a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell
– a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatban került sor

Kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül meg kell tenni és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni. Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében foglaltak alapján.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti adatának korlátozását, amennyiben a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek valamelyike teljesül. A korlátozás addig tart, amíg a megjelölt indok szükségessé teszi az adatok korlátozását. A korlátozás feloldásáról az adatkezelő az érintettet előzetesen tájékoztatni köteles. A kérelemre ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül meg kell tenni és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

Adathordozhatóság joga

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az adatkezelő által kezelt személyes adatait tagolt, géppel olvasható formátumban elektronikus úton megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. A kérelemre ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül meg kell tenni és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

A tiltakozáshoz való jog

Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül meg kell vizsgálni, annak megalapozottsága kérdésében döntést kell hozni és a döntésről a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen.

Visszavonás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapiló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

XIII. Eljárás, jogorvoslati lehetőségek

Az érintett ezen jogait akként gyakorolhatja, hogy e-mailben erről kérelmet küld az adatkezelő felé a hello@intelligensbefektetok.hu e-mail címre. Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 (harminc) naptári napon belül tájékoztatja az érintettet. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme alapján a fentiekben megjelölt határidőben, köteles legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatni az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet a bírósági jogorvoslati jogával az alábbiak szerint.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu
URL https://naih.hu

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

Minden olyan személy, aki a GDPR megsértése esetén valamilyen vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az adatkezelőtől, vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által jogellenesen okozott károkért, amennyiben nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az őt terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta, vagy azokkal ellentétesen járt el. Több adatkezelő, illetve adatfeldolgozó esetén a felelősség egyetemleges. Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.  

XIV. Az adatkezelő feladatai a megfelelő adatvédelem érdekében

– Át kell tekinteni az adatkezelés célját, szempontrendszerét, a személyes adatkezelés koncepcióját. Az adatkezelési tájékoztatóval összhangban kell biztosítani jogszerű adatkezelést és adatfeldolgozást.

– Az adatkezelésben érintett személy megfelelő tájékoztatása. Figyelni kell arra, hogy – ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, – kétség esetén az adatkezelőnek kell bizonyítania, hogy az adatkezeléshez az érintett személy hozzájárult.

– Az érintett személynek nyújtott tájékoztatás tömör, könnyen hozzáférhető és könnyen érthető legyen, ezért azt világos és közérthető nyelven kell megfogalmazni és megjeleníteni.

– Az átlátható adatkezelés követelménye, hogy az érintett személy tájékoztatást kapjon az adatkezelés tényéről és céljairól. A tájékoztatást az adatkezelés megkezdése előtt kell megadni és a tájékoztatáshoz való jog az adatkezelés során annak megszűnéséig megilleti az érintettet.

– Az érintett személy hozzájárulásából félreérthetetlenül ki kell derülnie, hogy az érintett beleegyezik az adatkezelésbe. Ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, kétség esetén az adatkezelőnek kell bizonyítania, hogy az adatkezelési művelethez az érintett hozzájárult.

– Gyermekek személyes adatkezelése esetén kiemelt figyelmet kell fordítani az adatkezelési szabályok betartására. Közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában végzett személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha a gyermek a 16. életévét betöltötte. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.

– A személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása esetén bejelentési kötelezettség keletkezik a felügyelő hatóság felé. Az adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül – ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, – meg kell tenni a bejelentést a felügyeleti hatóságnak, kivéve akkor, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személy jogait tekintve.

– Bizonyos esetekben indokolt lehet az adatkezelőnek az adatkezelést megelőzően adatvédelmi hatásvizsgálatot lefolytatni. A hatásvizsgálat során meg kell vizsgálni, hogy a tervezett adatkezelési műveletek a személyes adatok védelmét hogyan érintik. Ha az adatvédelmi hatásvizsgálat megállapítja, hogy az adatkezelés valószínűsíthetően magas kockázattal jár, a személyes adatok kezelését megelőzően az adatkezelőnek konzultálnia kell a felügyeleti hatósággal.

– Abban az esetben, ha a fő tevékenységek olyan adatkezelési műveleteket foglalnak magukban, amelyek jellegüknél, hatókörüknél vagy céljaiknál fogva az érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé, adatvédelmi tisztviselőt kell kinevezni. Az adatvédelmi tisztviselő kinevezése az adatbiztonság megerősítését célozza. Az adatkezelő jelenleg nem alkalmaz adatvédelmi tisztviselőt. 

XV. Adatbiztonság

Az adatokat az adatkezelő a megfelelő intézkedésekkel védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek hozzáférhetőek kívülálló személyek számára.

Az adatkezelő számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei az adatfeldolgozójánál, vagyis a tárhelyszolgáltatójánál találhatóak meg.

tárhelyszolgáltató: Closte LLC (székhelye: 1603 Capitol Ave. Suite 310 A546, Cheyenne, Wyoming 82001, USA, elérhetősége: https://closte.com)

Az Alku-Novum Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a.) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás)
b.) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége)
c.) változatlansága igazolható (adatintegritás)
d.) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az Alku-Novum Kft. a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az Alku-Novum Kft. az adatkezelés során megőrzi a titkosságot:
– megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult,
– megőrzi a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét,
– megőrzi a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök

Az Alku-Novum Kft. informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett mindenfajta behatások és támadások ellen. Tájékoztatjuk viszont az érintetteket, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, agy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést.

XVI. Adatvédelmi incidens

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Az adatvédelmi incidens megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat okozhat a természetes személyeknek, többek között a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik korlátozását, a hátrányos megkülönböztetést, a személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést.

Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 72 órán belül be kell jelenteni az illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az elszámoltathatóság elvével összhangban bizonyítani lehet, hogy az adatvédelmi incidens valószínűleg nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

Az érintett személyt késedelem nélkül tájékoztatni kell, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személy jogaira és szabadságára nézve, annak érdekében, hogy megtehesse a szükséges óvintézkedéseket.

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

– AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

– 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.).

– A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény.

– A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.

– 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)

– 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.

– a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)

– 2007. évi CXXXVI. törvény a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.)

– a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. („Grt. tv.”)

Ezen az oldalon sütiket (cookie) használunk.

Ezeket a sütiket a Te gépeden tárolja a rendszer abból a célból, hogy a weboldal jobb felhasználói élményt nyújtson. Bővebb információért kérjük olvasd el az Adatkezelési tájékoztatót.